Wednesday, September 26, 2007

basje boer
i like the crisis in identity implicit in dutch artist basje boer's zelf series. you can see more of basje's work right here.

[all basje boer. 19 september 07. top to bottom: zelf #09. zelf #04. zelf #07.]